หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ฉัตรดาว  เสพย์ธรรม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   30 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   01 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    กายภาพบำบัดในภาวะผิดปกติของรยางค์ล่าง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   การตรวจประเมินและการให้การรักษาทางกายภาพในผู้ที่มีภาวะผิดปกติของรยางค์ล่างและเทคนิคใหม่ๆทางกายภาพบำบัดสำหรับการตรวจประเมินและการรักษาผู้ที่มีภาวะผิดปกติของรยางค์ล่าง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างในการตรวจประเมินและให้การรักษาในผู้ที่มีมีภาวะผิดปกติของรยางค์ล่างซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชากายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและนำ-มาใชในการรักษาผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการที่คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนำมาพัฒนาต่อในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนทางด้านกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ นำมาพัฒนาการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกายภาพบำบัดของรยางค์ล่าง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th