หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   25 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันคลังสมองแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเรียนการสอนที่ผุกพันกับสังคม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการฟังบรรยายเรื่องการเรียนการสอนที่ผูุกพันกับสังคม และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ โครงการเป็นฐาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

วิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ CBL หรือ Project-based

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การประเมิน Performance ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในชุมชน โดยวิธี BARSพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th