หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จินดารัตน์  สมใจนึก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการด้วย Simulation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

- หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation

- การสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation

- หลักการสร้างสถานการณ์จำลองสำหรับการจัดการเรียนการสอน

- การออกแบบสถานการณ์จำลองสำหรับการจัดการเรียนการสอน

- หลักการ debriefing สาหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation

- การสร้างสรรค์บาดแผลจำลอง

- การบริหารจัดการทีมผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation

- การพัฒนาศักยภาพและบทบาทครูผู้สอน simulation

- การประเมินผลสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation

- ฝึกปฏิบัติสร้างโจทย์สถานการณ์จำลอง

- ปัญหาที่พบบ่อยในการจัดการเรียนการสอนด้วย simulation

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การจัดการเรียนการสอนด้วย simulation เป็นวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ซึ่งกระบวนนี้สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพจำลองคล้ายกับความเป็นจริง มาฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและผู้เรียน เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผู้เรียนยังได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติการ ทักษะการสื่อสาร การบริหารงาน การทำงานเป็นทีม และผู้เรียนสามารถปฏิบัติซ้ำๆ ได้ จนเกิดทักษะและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอนจำเป็นต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย Simulation จนสามารถนำไปสอนจริง และพัฒนาต่อยอด ซึ่งหลักการพื้นฐาน คือการสร้าง Simulation ที่มี Simulator ที่มีความสมจริงมากที่สุด โดยสอดคล้องกับผู้เรียน คือ ต้องรู้ว่า ผู้เรียนเป็นใคร ระดับชั้นปีอะไร มีประสบการณ์การเรียนรู้เป็นอย่างไร เพื่อสร้าง Scenario ในระดับความยาก ง่ายที่เหมาะสม และเลือก Simulator เช่น วัตถุประสงค์เพื่อให้เรียนรู้โครงสร้าง อาจใช้เป็น Model แต่หากให้เรียนรู้ถึงพยาธิภาพ อาจใช้ High-fidelity manikin เป็นต้น หลังจากนั้นผู้สอนต้องเขียนแผนการสอนและฝึกสร้าง Simulation framework ลงใน Template เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้สอนในทีมเข้าใจตรงกัน Simulation framework ประกอบด้วย

1. ชื่อสถานการณ์จำลอง

2. ข้อมูลทั่วไป

3.วัตถุประสงค์การเรียนรู้

4. การเตรียมสถานการณ์และอุปกรณ์

5. การเตรียมผู้ป่วยจำลอง

6.การเตรียม simulator

          7.การดำเนินสถานการณ์จำลอง

เมื่อเตรียม Simulation framework แล้ว ผู้สอนดำเนินการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. ขั้น Pre-Briefing  เป็นการเตรียมผู้เรียน โดยผู้สอนบอกวัตถุประสงค์ บทบาทของผู้เรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

2. ขั้น Simulation ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปตามสถานการณ์ โดยผู้สอนสังเกตผู้เรียน หากพบผู้เรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติ ผู้สอนควรวางแผนแก้ไขสถานการณ์

3. ขั้น Debriefing ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดจากสถานการณ์จำลอง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

- Description ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดในสิ่งที่เกิดขึ้น ความรู้สึก อธิบายเหตุการณ์

- Analysis   ให้ผู้เรียนวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก simulation ว่าตนเองทำอะไรไปบ้าง

- Summary ให้ผู้เรียนบอกแนวทางในการพัฒนาตนเอง

          นอกจากนี้การเรียนการสอนด้วย simulation ยังทำให้ผู้เรียนเกิด Non - technical skills ซึ่งเป็นทักษะรอบด้านของบุคคล ประกอบด้วยกระบวนการคิด การสื่อสารและทักษะทางสังคมที่ใช้ร่วมกับ technical skills ซึ่งในทางวิชาชีพพยาบาลมีการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ บ่อยครั้งที่ผิดพลาดในการให้การพยาบาลเกิดจากความบกพร่องด้าน non- technical skills เช่น การรายงานแพทย์ การรับคำสั่งการรักษา ฯลฯ ดังนั้น การใช้ simulation ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา non- technical skills ด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  บูรณาการการใช้ Simulation ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้านทักษะหัตถการ และความมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย ลดระยะเวลาของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้สั้นลง และสามารถเรียนรู้ความผิดพลาดได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th