หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   4 7- 2559    ถึงวันที่   2 7- 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Chairatstudio   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Auto Cad 2D & Solid works
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  Auto CAD เป็น โปรแกรมไว้สำหรับเขียนแบบเปรียบเทียบกับการเขียนด้วยมือ คำสั่งที่ใช้ในการเขียนแบบเราสามารถเรียกคำสั่งมาใช้งานได้สองวิธี คือ เรียกจากเมนูบาร์ หรือ Icon ลัดที่หน้าจอและ อีกแบบคือเรียกใช้โดยการพิมพ์คำสั่ง ที่ช่อง Command: ด้านล่างของจอ กลุ่มคำสั่งพื้นฐานที่ควรรู้จัก กลุ่มคำสั่ง Draw line เขียนเส้นตรง pline เขียนเส้นตรงและเส้นโค้งแบบต่อเนื่อง arc เขียนเส้นโค้ง circle เขียนวงกลม rectangle เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ellipse เขียนรูปวงรี polygon เขียนรูปหลายเหลี่ยม กลุ่มคำสั่ง Modify copy ก๊อบปีหรือ สร้างสำเนา move ย้าย mirror ก๊อบปี้แบบสะท้อน (เหมือนกระจกเงา) array ก๊อบปี้แบบจัดเรียง rotate หมุน offset ก๊อบปี้แบบคู่ขนาน fillet ต่อเส้นให้บรรจบกัน trim ตัดเส้น entend ต่อเส้น นอกจากนี้ คำสั่งที่ใช้กันบ่อยๆ ดังนี้ strech การยืดและหดเส้นค่ะ undo คือการยกเลิกคำสั่งที่ทำก่อนหน้า scale คือการปรับเปลี่ยนสเกลของชิ้นงาน หรือตัวหนังสือ object snap คือตัวช่วยในการเขียนแบบเพื่อให้ง่ายดายและแม่นยำยิ่งขึ้น โปรแกรม SolidWork นิยมใช้เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม อาทิการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในโรงงาน หรือชิ้นส่วยรถยนต์ เป็นต้น เนื่องจากช่วยในการออกแบบและเขียนแบบที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย จึงทำให้การสร้างงานสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากการสร้างภาพ 3 มิตินั้นจาร้างจากการวาดเส้น 2 มิติแล้วจึงทำให้เป็น 3 มิติ ทั้งยังสามารถนำชิ้นสิ้นส่วนต่างๆที่ได้สร้างไว้มาประกอบกันเป็นชิ้นงานได้สะดวก หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม SolidWorks ในส่วน Part หรือพื้นที่ในการเขียนแบบและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ มีส่วนประกอบหลักดังนี้ 1.ไตเติลบาร์ (Title Bar) 2.เมนูบาร์ (Menu Bar) 3.สแตนดาร์ดทูลบาร์ (Standard Toolbar) 4.วิวทูลบาร์ (View Toolbar) 5.แถบจัดการคำสั่ง (Command Manager) 6.แผงแสดงใบรายการวิวพอร์ต (View port) เป็นพื้นที่ในการทำงานที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ การปรับแต่งและทำงานเกี่ยวกับโมเดล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ENV-221 และ OCC-242

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมโดยพัฒนาไปสู่งานวิจัยและงานบริการวิชาการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th