หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริพร  ด่านคชาธาร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 -2 556    ถึงวันที่   16 -2 557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาการเชียนข้อเสนอแนะ/ ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัย และแหล่งทุนในการสนับสนุนโครงการวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการ สามารถเขียนข้อเขียน / ชุดโครงการวิจัยแบบบุรณาการ ตามหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในการพัฒนาการเขียนเสนอโครงการการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th