หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชดาภา  บุญยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดหลัง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  อบรมเชิงปฏิการกายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดหลัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและพัฒนาเทคนิคในการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถประยุกต์ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาทักษะการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th