หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   23 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  ชุมพร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 ณ สสจ.สุราษฏร์ธานี รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร้านยามุ่ยจิง ร้านยา ป.เภสัช ร้านยาซุปเปอร์เชพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การสอบถามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาผลงาน พบว่า นักศึกษามีความประพฤติดี ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการฝึกงาน

- มีจุดที่ควรปรับปรุงคือเภสัชวิทยาของยาใหม่ที่นักศึกษาควรรู้จัก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การเพิ่มเติมความรู้ทางด้านเภสัชกรรมคลินิค โดยเฉพาะการเขียน SOAP ที่แก้ไขปัญหาหลายๆปัญหา

- การเพิ่มเติมหัวข้อ family pharmacist ในคู่มือการฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th