หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   13 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ Genomics and Genetics Conference (GGC2016)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

ปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถจะนำมาใช้ศึกษาวิจัยและประยุกต์ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่สำคัญทางการแพทย์ คือ การศึกษาสาเหตุและกลไกของโรคพันธุกรรมและโรคที่มีปัจจัยทางพันธุกรรม การวินิจฉัยและทำนายโรค การพัฒนายาและวิธีรักษาแบบใหม่ การนำข้อมูลทางพันธุกรรมและจีโนมมาประกอบในการดูแลและรักษาผู้ป่วย ฯลฯ ซึ่งในอนาคตวิธีการรักษาโรคจะจำเพาะต่อตัวบุคคล และมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะสมาคมวิชาการด้านพันธุศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาทางด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ จึงร่วมกับหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการในเรื่องจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ (Genomics and Genetics Conference; GGC2016) เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักเทคโนโลยี นักศึกษา และประชาชน ผู้มีความรู้ประสบการณ์และความสนใจในเรื่องจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย สถาบัน องค์กร หน่วยงาน และบริษัทเอกชน มีเวทีในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและตัวอย่างการประยุกต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงานต่อไป

เนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้อง
Human Genomics and Genomics of Other Organisms
Bioinformatics and Big Data Analysis
Genomics and Genetics of Human Diseases
Individualized and Precision Medicine
Pharmacogenomics
Genome Editing and Applications
Proteomics, Protein Structure and Functions   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   เนื้อหาการประชุมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง ได้แก่ Human Genomics, Bioinformatics and Big Data Analysis, Genomics and Genetics of Human Diseases, Individualized and Precision Medicine และ
Pharmacogenomics

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   การศึกษา genetics/genomics ในประชากรไทยภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา  Individualized and Precision Medicine และ Pharmacogenomics ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th