หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   15 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานเสาวภา สภากาชาดไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษา ทักษะความรู้ความสามารถในการฝึกปฏิบัติงาน และปัญหาและข้อแนะนำการฝึกงานจากอาจารย์ประจำแหล่งฝึก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- การทบทวนเนื้อหาในสาระวิชาเกี่ยวกับจุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการฝึกงานด้านยาชีววัตถุ

- เนื้อหาการฝึกงานแบ่งออกเป็น serum, vaccine, sterile และ QA/QC ซึ่งนักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้และมีความอุตสาหะสู้งาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การทบทวนเนื้อหาในสาระวิชาเกี่ยวกับจุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ก่อนการฝึกงาน และการพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาด้านนี้ให้ทันสมัย เพื่อสอดคล้องการกับพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ และนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุค 4.0G ที่ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th