หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภัทร  สวนจันทร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประเมินทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด การรักษาที่ทางกายภาพบำบัดด้วยวิธีการออกกำลังกายตามแบบ schorth technique ในผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด -การต่อยอดงานวิจัยในเรื่องผลของการออกกำลังกายผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th