หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมแอมบาสเดอร์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Genomics and genetic conference 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  งานประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ เป็นงานประชุมระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยเน้นการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคทางพันธุกรรมในเด็ก รวมทั้งการนำข้อมูลทางพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์เกี่ยวการใช้ยา (personalized medicine/precision medicine)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ไปใช้สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ที่ได้จากงานประชุม ทำให้มองเห็นทิศทางในการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมในประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการต่อยอดงานวิจัยทางด้าน pharmacogenetics และ personalized medicine/ precision medicine ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th