หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมนารายณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 6 : การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลคุณภาพย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ในวันที่ 11 - 12 ก.ค. 2559 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งทะเบียนยาเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตออกมาจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และการดูแลให้ยาคงคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค ต้องใช้ข้อมูลความคงสภาพทางเคมี ทางกายภาพ และทางจุชีววิทยา การประชุมวิชาการครั้งนี้ เน้นการกำหนดคุณลักษณะและใบรับรองผลวิเคราะห์ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในเอกสารขึ้นทะเบียนยา เป็นเอกสารข้อมูลสรุปที่สำคัญที่ผู้ผลิตจะส่งเภสัชกร และความคงตัวของยาทางเคมีเพื่อใช้ในการพิจารณาจัดการยาที่รับมาจนกว่าจะถึงมือผู้ป่วยหรือผู้บริโภค เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประกอบการสอนและการบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยาได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในส่วนของข้อกำหนดและใบรับรองผลวิเคราะห์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  วางระบบบริการวิชาที่เกี่ยวข้องให้แก่ โรงพยาบาล ร้านยา และโรงงานผลิตยา โดยเฉพาะแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่แหล่งฝึก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th