หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  -ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง " เอดส์ จากการวิจัยสู่ชุมชน" และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางสุขภาพของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 -ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -นำความรูัที่ได้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อสุขภาพของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th