หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   07 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรภาคบังคับ เภสัชกรรมปฐมภูมิและงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีการศึกษา 255
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ (ปี 4) เภสัชกรรมปฐมภูมิและงานคุ้มครองฯ (ปี 6)  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดไผ่ตัน/รพ.รามาธิบดี/สสจ.ระยอง/สสจ.จันทบุรี/ร้าน Boots 2 สาขา  และ รพ.ลอง จ.แพร่ 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดการฝึกปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทั้ง 2 ผลัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ได้แนวทางการพัฒนาแหล่งฝึกและวิธีการจัดการฝึกงานสำหรับปีต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th