หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

-ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- จรรยาบนนณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และหลักการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์

- มาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ตระหนักถึงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการ 3R

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- เขียนขอจริยธรรมทุกครั้งเมื่อต้องใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- ทำวิจัยอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th