หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    กายภาพบำบัดในกลุ่มอาการปวดที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1. ชีวกลศาสตรและพยาธิสภาพของกระดูกสันหลังที่มีความผิดปกติ (kyphosis & scoliosis) 2. การตรวจประเมินและการวิเคราะห์ปัญหา 3. การรักษาทางกายภาพบำบัดแนวคิดใหม่ในการแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ ประกอบด้วย การจัดดัดดึงกระดูกสันหลังร่วมกับการจัดท่าทาง การควบคุมการหายใจและการออกกำลังกายกล้ามเนื้อ เพื่อให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในแนวปกติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ รวมถึงนำความรู้มาประยุกต์ในการสอนหัวข้อ การบำบัดด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื่องจากความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเทคนิคการรักษาแนวคิดใหม่ แต่ยังอยู่บนพื้นฐานความรู้ของนักกายภาพบำบัด โดยเทคนิคดังกล่าวใช้ได้ผลดีในช่วงของการอบรมที่มีการปฏิบัติจริงในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด ดังนั้นจึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาฝึกฝนทักษะให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th