หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   RMUTP/The Sukosol Hotel, Bangkok,    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Develop
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  Sustainable Development and Poverty Eradication ” that leads to improve the quality of human life and social justice by reducing environmental risks and emphasizes on the restoration of natural resources and the manufacturing sectors such as agriculture, industry, transport and tourism and urban development.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  Distinguished research on Science and Technology for Innovation and Development Green health products.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Enhance knowledge sharing mutually among staffs and graduate students for research and development health products.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th