หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    The 5th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  To promote fundamental and applied research in the field of Biochemistry and Molecular Biology, exchange of new ideas and create an ongoing dialogue between scientists and practitioners. The topics follow: -Biochemistry - Molecular Biology - Genomics, Transcriptomics, Proteomics and Metabolomics - Biomedical Science - Bioinformatics and Computational Biochemistry - Biotechnology - Bioactive Molecules - Protein engineering - Nutrition - Metabolism This meeting divided to 4 sessions including, Session A: Proteomics Proteins, Bioactive Molecules, Metabolism and Metabolomics Session B: Genetics, Genomics, Transcriptomes, and Bioinformatics Session C: Medical Biochemistry and Molecular Biology Session D: Food, Feed Biotechnology, Agricultural Biochemistry and Molecular Biology

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  To develop the idea for new research strategic plan and bring together innovative and health products in the field of Biochemistry and Molecular Biology.

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  Translation the knowledge and experience to young staffs, graduate students and under graduate students.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th