หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   ก.ย. 547    ถึงวันที่   ก.ย. 549
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการดูแลสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การวิจัยและการเรียนการสอนเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th