หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   55 950    ถึงวันที่   55 1150
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.นเรศวร   จังหวัด  พิษณุโลก
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาแหล่งฝึกงานระบบยา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมประชุม ในการพัฒนาแหล่งฝึกด้านระบบยาระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 2559 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. เรื่องทำความเข้าใจเล่มฝึกงาน และการวิเคราะห์ ผลจากการฝึกงานว่าได้อะไรบ้างทั้งสองฝ่าย เช่น การกระตุ้นแหล่งฝึกให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น การที่นักศึกษาได้มองออกมาเป็นเชิงระบบมากยิ่งขึ้น 2. เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องระบบยา 3. การเข้าเยี่ยมสำรวจระบบยา 4. ลงดูพื้นที่ และ discuss ประเด็นการกลุ่ม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดการระบบการฝึกงาน 1. หาแหล่งฝึกที่น่าจะมีความเป็นไปได้ในการฝึก 2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างแหล่งฝึกกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มองถึงความเป็นไปได้ในการฝึกโดยนำเสนอเล่มฝึกงาน และให้มีการวิจารณ์ และเสนอข้อมูลว่าควรที่จะเป็นอย่างไร เพื่อให้แหล่งฝึกได้เข้าใจข้อมูลดังกล่าว โดยพยายามหากิจกรรมที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ แล้วนำกิจกรรมดังกล่าวมี design การฝึกงานทั้งหมดให้กับการฝึกที่ชัดเจน เช่น journal club ควรมีแนวทางอย่างไรในการประยุกต์มาใช้ในการฝึกงาน เช่น ภาษาไทย ENG หรือ ง่ายๆ paper ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การทำ RCA ในแต่ละส่วน 3. จัดประชุมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบยาโดยหา model โรงพยาบาลที่มีการจัดการระบบยาที่ดี แล้วมาเสริมสร้างงานของตนให้ชัดเจน 4. จัดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานจริง ในโรงพยาบาล หรือเข้าไป involve ในส่วนที่โรงพยาบาลมีการตรวจเยี่ยมอยู่แล้ว 5. การจัดสนับสนุนนอกเหนือจากการประชุม เช่นการประชุมเกี่ยวกับ paper ที่จะใช้ ISQUA BMJ quality and safety, quality improvement project, HSRA 6. การจัดทำโครงการ ที่ได้จากนักศึกษา ที่ได้ทั้งสองฝ่าย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาระบบฝึกงานระบบยา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th