หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.ค. 2559    ถึงวันที่   06 ก.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.มอ.   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คน เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ในส่วนของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งจากการนิเทศและการประเมินของอาจารย์ผู้นิเทศพบว่า แหล่งฝึกมีความพร้อมในระดับดีเยี่ยม เหมาะที่จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับในปีต่อไปได้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งฝึกฯ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งฝึกฯพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th