หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   The Empress Convention Certer and Hotel Chiandg Mai, Thailan   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    The International conference on "Optimizing Health Care: Teamwork in Education, Research and Practic
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    05 ก.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมเพื่อนพเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1500 คน นำเสนอ Poster และ Oral presentation

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย รูปแบบการจัดการประชุมระดับนานาชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th