หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชราวดี  ศรีรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   13 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    วิภากษ์ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  วิภากษ์ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในเนื้อหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ร่วมวิภากษ์ข้อสอบร่วมกับคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ นำความรู้มาประยุกต์ในการเรียนการสอนหัวข้อต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ค้นคว้าเพิ่มเติมและพัฒนาความรู้ในเนื้อหาควรรู้บางหัวข้อ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th