หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Successful entrepreneur
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  -การเตรียมความพร้อมในการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด -การจัดรูปแบบคลินิกและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business model canvas -การตลาดและการประชาสัมพันธ์ -การหาแหล่งทุนในการเปิดคลินิก -การรักษามาตรฐานการบริการของคลินิกกายภาพบำบัด -การคิดต้นทุนการบริการกายภาพบำบัด: ต้นทุน-การเงิน-การบัญชี และภาษี -การคิดต้นทุนการบริการกายภาพบำบัด: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ -การเปิดคลินิกไม่ให้ถูกฟ้องร้อง -โรงพยาบาลกายภาพบำบัด -แลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกกายภาพบำบัดที่ประสบความสำเร็จ -การออมและการลงทุนเพิ่มเติม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการบริหารและดำเนินงานของคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับองค์กร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานของคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th