หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   27 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   27 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    กรอบการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ชี้แจงกรอบงานวิจัยการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1. การแพทย์และ สาธารณสุข
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดล้อม
4. การศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
5. การเพิ่มมูลค่าลิตผลทางด้านการเกษตร
6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
8. พลาสติกชีวภาพ

โดยทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ประมาณ 150 ทุน) และทุนอุดหนุนการวิจัยระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท (ประมาณ 150 ทุน) และส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 20 ก.ค. 2559   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การรับฟังกรอบวิจัยของทุนบัณฑิตศึกษาที่ต้องมีโครงการวิจัยที่ตรงกรอบ โดยวิทยากรมีข้อแนะนำให้เขียนโครงการมาไม่เกิน 8 หน้า ในส่วนชื่อโครงการต้องกระชับและสื่อถึงกรอบและงานวิจัยที่จะทำ โดยควรมี keyword ของงานวิจัยประมาณ 2-3 คำอยู่ในชื่อเรื่อง การเขียนที่มาของปัญหาจึงมีความสำคัญมากเพราะผู้ทรงคุณวุฒิจะเริ่มอ่านโครงการที่จุดนี้ ควรเขียนไม่เกิน 1 หน้าครึ่ง มีการทบทวนวรรณกรรมที่สมัยทัยและใช้เอกสารอ้างอิงย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ควรเขียนให้สั้นกระชับและน่าสนใจ และระเบียบวิจัยต้องตอบโจทย์ปัญหาและสามารถทำได้จริงภายใต้กรอบเวลา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทราบแนวทางและเงื่อนไขการรับทุนบัณฑิตศึกษาเพื่อจะได้นำมาใช้ในการสมัครทุนดังกล่าวต่อไป โดยสาระที่สำคัญคือ 1. การเขียนกรอบวิจัยในเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข (โรคไต วัณโรค และโรคติดเชื้อ) และสมุนไพรไทย (ตำรับยา การทำมาตรฐานสมุนไพร และการวิจัยการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวาน ความดัน เก้าท์ เป็นต้น) 2. นักศึกษาที่สมัครต้องผ่านก่ารสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอ เว้นปี 2560 ที่ต้องผ่านก่อนวันที่ลงนามในสัญญา 3. สัญญามีอายุ 2 ปี และสามารถขยายได้ 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือน 4. จำนวนทุนที่ขอไม่ได้กำหนด ขึ้นกับจำนวนนักศึกษาที่อาจารย์รับได้ ซึ่งมีตั้งแต่ 5 -10 คน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th