หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ประชุมคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา เพื่อสรุปผลการจัดงานประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา ปี 2559

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

คณะอนุกรรมการสรุปผลจากการประชุม จะจัดให้มีเวทีหารือเรื่องอนาคตการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ วิเคราะห์หลักสูตรของแต่ละสถาบัน และจะมีทีมที่วิเคราะห์เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทางเภวัชศาสตร์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th