หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   23 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   23 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ลักษณธการวิจัยในมนุษย์ ที่มาของการวิจัยในมนุษย์ ทำไมต้องมีการทำวิจัยในมนุษย์ หลักการแนวทางการทำวิจัยในมนุษย์ บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ บทบาทของนักวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยในมนุษย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทำให้ได้เรียนรู้ความสำคัญของการทำวิจัยในมนุษย์ พิจารณาประเด็นการพิทักษ์สิทธิเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เปราะบาง เข้าใจบทบาทของนักวิจัยและทีมที่ต้องทบทวนการทำวิจัยในมนุษย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไปของตนเองและการทำร่วมกับทีมวิจัยให้มองเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการเก็บข้อมูลทุกๆ อย่างจากกลุ่มตัวอย่าง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th