หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   17 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยประสานงาน มวล. กรุงเทพฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อรอบรับตรงและ admission
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th