หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   16 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2559

วาระที่ 1 แจ้งเรื่องโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 โดยขอข้อมูลจากแต่ละมหาวิทยาลัยและแจ้งจัดการประชุมของโครงการ ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 แนวทางการดำเนินงานหลักสูตร tDPT และ DPT ซึ่งได้มี Professor จาก University of Montana มาแลกเปลี่ยนกาจัดการเรียนการสอน DPT ในประเทศอเมริกา และสภาสถาบันการศึกษาได้มีแนวทางร่วมกันในการเตรียมการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร tDPT และ DPT ในประเทศไทย

3.2 การจัดทำเวปไซต์ของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย โดยมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับรูปแบบและข้อมูลที่จะใส่ลงในเวปไซต์ ติดต่อผู้ดูแลและค่าใช้จ่าย

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และระบบสารสนเทศ ขอความร่วมมือในการวิเคราะห์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัดกับเกณฑ์คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แนวทางการจัดกายภาพบำบัดศึกษาในประเทศไทย ซึ่งในคราวต่อไปจะได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตร์ศึกษามาให้แนวทางการจัดการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของแพทยศาสตร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวทางการดำเนินงานของสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดมาปรับใช้กับการดำเนินงานในสาขาวิชา โดยเฉพาะในเรื่อง DPT

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th