หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย    จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 Health and Well Being in the 21st Century
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ เป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สำหรับในการส่งเสริมเสริมสุขภาพและการเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งบทบาททางด้านคลินิก ด้านการให้ความรู้สู่ชุมชน และด้านการทำวิจัย โดยการประชุมจะมีหลายหัวข้อย่อยให้เข้าฟังตามความสนใจ สำหรับหัวข้อที่ได้เข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนได้แก่ Role of Medical Technologist in Health System Labolatory systems matter in the global health security agenda Proactive roles of medical technologists for health and wellness of the 21st century English for medical service communication Laboratory service : Aging evaluation Flow cytometry and its application Innovative approach to diagnosis AMI in 1 hour with hsTropT Epidemic of Zika fever, are we will prepared? นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม นวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับห้องวิจัยและห้องปฏิบัติการที่บริษัทต่างๆนำใาจัดแสดงและแนะนำ Service mind for medical technologists

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและการทำงานวิจัยแบบที่สัมพันกับชุมชนหรือโรงพยาบาล และสามารถนำความรู้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาเคมีคลินิกและเทคนิคและเครื่องมือพิเศษทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมแผนพัฒนาปรับปรุงหัวข้อในการเรียนการสอน และแผนงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th