หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    14 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  http://cdd2016.pharmacy.psu.ac.th/

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อเสนอแนะและแนวทางการทำวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th