หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    Health and well being in the 21st century
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

ในการประชุมครั้งนี้ได้เข้าฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

- Pitfalls in microbiological detection, identification and susceptibility testing

- Testing in viral infection

- HIV guideline 2016

- New era of viral hepatitis

- Update CLSI 2016

- Polio: What's new?    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการประชุมมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาที่ใช้ในการสอนรายวิชา MTH-340 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ และ MTH-341 แบคทีเรียและกิณวิทยาทางการแพทย์ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการทำงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th