หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4 th Current Drug Development International Conference 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Increased multidrug transporter activity in human oral squamous cell carcinoma cells is associated with cisplatin resistance   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งภายในและต่างประเทศ และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เกี่ยวกับฤทธิ์ต้านมะเร็ง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th