หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 มิ.ย. 2559    ถึงวันที่   07 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองผู้บริโภค ปีการศึกษา 2558
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชาชีพเภสัชกรรมปฐมภูมิและคุ้มครองฯ ณ รพ.สมุดทรสาคร/สสจ.สมุทรสงคราม/สสจ.สระบุรี/สสจ.นครนายก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดการฝึกปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทั้ง 2 ผลัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรื่อง ทักษะการสื่อสารในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

- การปรับรายวิชาคุ้มครองให้เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการทำงานจริงมากกกว่ากฎหมายพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th