หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   02 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด    รพ หาดใหญ่ รพ สงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ ณ รพ หาดใหญ่ รพ สงขลา ได้มีการพูดคุยรายละเอียดการฝึกงานกับนักศึกษาในเรื่องทักษะ การใช้ความรู้ที่เรียนมาในการฝึกงานก่อนจะออกไปปฏิบัติงานจริง การคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพิเศษ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นักศึกษามีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การฝึกงาน และสามารถพัฒนาโครงการพิเศษร่วมกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกได้เป็นอย่างดี มีการพูดคุยปัญหาและอุปสรรคระหว่างการฝึกงานของนักศึกษากับอาจารย์พิเศษทางคลินิก เพื่อจะได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับจากการพูดคุยกับอาจารย์พิเศษทางคลินิกในแต่ละโรงพยาบาลจะนำไปสู่การปรับปรุง การแนะนำนักศึกษาในรุ่นถัดไป เพื่อจะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการฝึกงาน และสามารถเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th