หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  งานประชุมเชิงวิชาการ The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 เป็นงานประชุมที่มีการนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าทางงานวิจัยในสาขาชีวเคมีและชีวโมเลกุลของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้องค์ความรู้จากงานวิจัยสามารถนำไปสู่การใช้สำหรับการวินิจฉัยโรค การปรับปรุงพืชเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจให้มีคุณค่าและนำไปสู่การเพิ่มรายได้เข้าประเทศมากยิ่งขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเข้าร่วมประชุมทำให้ได้มีโอกาสเห็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ในงานวิจัยทางด้านโมเลกุล เช่น Next generation sequencing, real time PCR ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้เพื่อการพัฒนางานวิจัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิจัยท่านอื่นๆ จากหลากหลายสถาบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปสู่การพัฒนาเทคนิคการตรวจทางพันธุกรรมที่มีความง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจปัจจัยทางพันธุกรรมในตัวอย่างจำนวนมากได้ต่อในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th