หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   04 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th Current Drug Development International Conference 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  งานประชุมวิชาการ The 4th Current Drug Development Ineternational Conference 2016 เป็นงานประชุมทางเภสัชศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนายาและระบบนำส่งยา ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีเภสัชกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์จากหลายประเทศ อ.ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น ได้นำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Formulation development and evaluation of multifunctional cosmetic cream และในงานประชุมนี้มีการเชิญ Keynote speaker และ Invited Speaker มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ -Aerosol Delivery to The Brain: A New Approach for Treatment of Alzheimer's Disease -Formulation and Compaction of Orally Dispersible Tablets -Effects of standardized extracts of selected medicinal plants and their isolates on modulation of immune functions and inflammation -Targeting the gut: Methods and effects in the gastrointestinal tract -Alternative Treatment for Elderly from Biomaterials -Edible Bird’s Nest Glycoproteins as the Natural Compounds for Anti-aging and Degenerative Diseases -Bacterial Ribosome Selective Antibiotics -Research on A Thai Traditional Remedy for Chronic Diseases -Hair Regeneration by Adipose-derived Stem Cells -Rational Design and Synthesis of Polysaccharides Based Nano-Particles for Drug Delivery System -A search for natural products for erectile dysfunction -Development of floating drug delivery systems -Chitosan for skeletal drug delivery and tissue engineering -Clinical Drug Development

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้ทางเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความร่วมมือกับนักวิจัย ในงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นยาและเครื่องสำอาง ได้รับประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประชุมของกลุ่มวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยจากแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ และใช้ในการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th