หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   31 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ หรือการนำแนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษา เช่น Interprofessional education, transformative education, outcome based curriculum และเรื่องนำหลักสูตร patient safety เข้ามาในหลักสูตร อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมจากทั่วประเทศ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำแนวคิดเบื้องต้นมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาส่วนในการสอน เช่น การใช้ clicker

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th