หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
   การประชุมวิชาการที่เน้นความรู้ทางวิชาการตลอดจนวิทยาการที่ก้าวหน้าของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เช่น -Lab management: TQA Framework for Leaders, Managers and Staff - Pearls and pitfalls of blood smear examination - Prenatal screening by genetic method: corrent status -Cross matching: problems and monitorin - Role of Medical Technologist in Health System - Method verification and validation - POCT - Flowcytometry และการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเรียนการสอนและงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th