หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   55 1149    ถึงวันที่   55 1149
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส.เภสัชศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลป่าพยอม ร้านศูนย์ยาพัทลุง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้านิเทศแหล่งฝึกจำนวน 3 แหล่ง 1. โรงพยาบาลควนขนุน ซึ่งเป็นแหล่งฝึก งานปฐมภูมิ ของนักศึกษาปี 6 ได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล โดยมีผลดังนี้ การฝึกงานมีการฝึกงานปฐมภูมิเป็นหลัก ซึ่งเป็นการฝึกงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบมี แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ เข้ามาอยู่ในทีมที่ร่วมในการทำงาน มีศูนย์ COC ที่จะเป็นส่วนกลางในการประสานงาน และช่วยในการส่งต่อข้อมูล โดยมีเภสัชกรที่ดูแลแยกมา 1 คนเพื่อดูแลงานดังกล่าวและดูแลนักศึกษาด้วย ในส่วนของนักศึกษามีความประทับใจในการฝึกของโรงพยาบาลที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิเป็นอย่างดี และการดูแลเอาใจใส่อย่างดี และทีมที่เข้ามานั้นมีทักษะการสอนที่ดีมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีเพิ่มขึ้นคือ การเสนอความคิดเห็น ทักษะการแสดงออกของนักศึกษาเองที่ยังน้อยแต่ยังสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างดี ส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิต ถือว่าเรียบง่ายเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก แต่จุดแข็งของโรงพยาบาลแห่งนี้คือมีแพทย์ที่จบเฉพาะทางด้าน Family medicine มา 2 ราย ทำให้การดำเนินงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงมากในการทำงาน นอกเหนือจากนี้ในการฝึกงาน โรงพยาบาลควนขนุนมีการฝึกงาน ผู้ป่วยนอก และการฝึกงานผู้ป่วยในด้วยซึ่งทางสำนักวิชาอาจจะมีโอกาสเข้ามาพัฒนางานดังกล่าวและอาจจะส่งนักศึกษาเข้าไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวด้วย 2. โรงพยาบาลป่าพะยอม เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 30 เตียง มีเภสัชกร 5 คน ได้รับให้ฝึกเฉพาะการฝึกงานระดับ ปี 4 ซึ่งเป็นการฝึกงานเริ่มต้นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยการฝึกงานจะเป็นในลักษณะให้ดูในภาพรวมทั้งหมดของงานทางด้านเภสัชกรรม ทั้งหมด และให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติจริงทั้งหมด ที่สำคัญนอกเหนือจากงานดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ clinic คือ การตอบคำถามทางยา การดูแลผู้ป่วยนอกตาม clinic ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญคือมีการดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับเป้าประสงค์ของทางโรงพยาบาล และทางมหาวิทยาลัยด้วย อย่างไรก็ตามในการรับนักศึกษาฝึกงาน แต่ละปีจะมีการประเมินการรับนักศึกษาด้วยว่าทางโรงพยาบาลมีความสามารถที่จะรับได้มากน้อยเพียงใดเพื่อให้การดูแลนักศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด จากการที่พานักศึกษาลงชุมชนของโรงพยาบาล โรงพยาบาลจึงได้มีการให้นักศึกษาได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ใช้ปฏิบัติจริง ร้านยาศูนย์ยาพัทลุง เป็นร้านยาที่มีอยู่มานานในจังหวัดพัทลุง มีอยู่ทั้งหมด 3 สาขา โดยรับนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่ระดับการภาคบังคับ จนถึงระดับภาคบังคับ ทั้งนี้แล้ว ร้านยาที่อยู่ในเครือข่ายมีมาตรฐานดี และกำลังขอทำร้านยาคุณภาพทั้งหมด โดยมีเภสัชกรประจำร้านทุกร้าน และมีเภสัชกร mobile ด้วยทำให้ในแต่ละวันจะมีเภสัชกรอยู่ตลอดเวลาเพื่อดูแลนักศึกษาทั้งหมด การดูแลนักศึกษาดูแลดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการฝึกงานให้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th