หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   31 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   31 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 รายงานการเงิน

1.2 รายงานการดำเนินงานประจำเดือนของคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ - แจ้งจำนวนห้องปฏิบัติการ 19 แห่ง ผ่านการขอรับรองการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2559

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย - มีการตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว และมีแผนดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี ครั้งที่ 40

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการขออนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  - มีจำนวน 73 ราย (ท.น. 15420-15492)

4.2 อนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเสนอพิจารณาให้การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 20 แห่ง - เห็นชอบ

4.3  คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ รายงานการดำเนินการ จัดโครงการระดมสมองจัดทำสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 - มีผู้เข้าร่วม 49 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลที่ได้จากการประชุมเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

4.4 ผลการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 3 สถาบัน ได้แก่ 1) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เวสเทิร์น (ประเมินหลักสูตรและสถาบัน เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค. 59) 2) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เมื่อวันที่ 17-18 พ.ค. 59) 3) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา (เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 59) - วาระลับ

4.5 ระยะเวลาในการเสนอขอประเมินหลักสูตรล่วงหน้าก่อนใช้ 180 วัน สำหรับปีการศึกษา 2560 - ที่ประชุมเสนอว่าไม่ต้องขอมติ เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของนายกสภาฯ หากสถานศึกษาใดดำเนินการขอรับรองหลักสูตรไม่ทัน (เนื่องจาก มคอ.1 เทคนิคการแพทย์ยังไม่ประกาศใช้) ให้ส่งหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์สภาฯ เป็นกรณีไป โดยอนุโลมให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินได้อย่างน้อยไม่เกิน 90 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

4.6 การจัดทำเล่มคู่มือเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การตรวจหาการติดเชื้อ HIV - ให้ส่งไฟล์ให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ส่วนโรงพิมพ์ให้ใช้โรงพิมพ์ที่สภาฯ หรือสมาคมฯ เคยใช้บริการ

4.7 ร่าง ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน ฉบับที่....- เดิมมีประกาศเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว  2 ฉบับ เสนอให้ ยกเลิก 2 ฉบับเดิม แล้วประกาศใช้ฉบับใหม่ฉบับเดียว โดยครอบคลุมกรณีใบอนุญาตฯ เดิมหมดอายุ ให้ออกใบอนุญาตใหม่ โดยใช้เลข ทน. เดิม และนับวันจากวันที่ต่ออายุใบอนุญาต โดยส่วนรายละเอียดของการต่ออายุกรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุจะได้กำหนดในภายหลัง

4.8 คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ขออนุมัติรายชื่อสถาบันสมทบเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 1 แห่ง - คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

4.9 รายงานประจำปีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 2558 - แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกรณีที่มีการเปลี่ยนทั้งชื่อและชื่อสกุล จะต้องส่งหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังสภาฯ เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วจึงจะอัปเดตคะแนน CMTE ได้ในระบบ

4.10 สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอสนับสนุนรางวัลโครงการ "รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์" ประจำปี 2558 - สภาเทคนิคการแพทย์สนับสนุน 10000 บาท

4.11 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเทคนิคการแพทย์ 1-2 ท่าน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 59 - เสนอคุณสุจิตรา มานะจิตต์

วาระที่ 5 วาระอื่น - ไม่มี

วาระที่ 6 กำหนดการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 18 มิ.ย. 59 ณ สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  กำหนดการปรับปรุงหลักสูตรที่จำเป็นต้องปรับเนื่องจากความล่าช้าของ มคอ.1 เทคนิคการแพทย์ โดยอนุโลมได้ไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยให้แจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังนายกสภาฯ เพื่อขออนุมัติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th