หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   03 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลกระบี่   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลกระบี่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตและโรงพยาบาลกระบี่

 

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - ทราบแนวทางในการปรับปรุงการสอนนักศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร ในการสร้างข้อมูลการวิจัยเชิงคลินิก หรือการวิจัยจากงานประจำ ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th