หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 Health and Well Being in the 21st Century
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมสัมนาทางเทคนิคการแพทย์ วิทยาการสมัยใหม่ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การฟังบรรยายหัวข้อ  Pitfalls in Hematology ทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านโลหิตวิทยาคลินิก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านโลหิตวิทยา  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ได้รับแนวคิดทางด้าน flow cytometry ในหัวข้อ Flow Cytometry and its application มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th