หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   27 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    Walking and functional improvement in patients with Neurological disorders: from basic to rehabilita
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

วิเคราะห์การเดินและปัญหาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยระบบประสาททั้งกลุ่มบาดเจ็บไขสันหลังและอัมพาตครึ่งซีกพร้อมทั้งเทคนิคที่ใช้รักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพิ่มพูนทักษะในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทในคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพิ่มพูนทักษะในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทในคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th