หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   03 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี ครั้งที่ 40 "Health and Well Being in the 21st Century"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

Pre-conference workshops หัวข้อ Pitfalls in Microbiological detection, identification and susceptibility testing

Conference เข้าร่วมในหัวข้อ

1. Role of Medical Technologist in Health System

2. Laboratory systems matter in the global health security agenda

3. English for medical service communication

4. Prenatal screening by genetic methods: current status

5. Data Mining

6. Update CLSI 2016

7. Deep impact : how microbes sustain the globe

8. Fighting the antimicrobial resistant bacteria : National policy

9. One health : harmony of health system

     นอกจากนี้ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ Microorganism contamination in ready to eat food at Walailak University (poster presentation)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้มาปรับใช้ในรายวิชา MTH-341 แบคทีเรียและกิณวิทยาทางการแพทย์ MTH-342 โรคติดเชื้อและการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ MTH-408 อณูชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ และนำความรู้ใหม่ที่ได้รับมาปรับใช้กับรายวิชาที่จะเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ เช่น เรื่อง data mining, one health, community MT เป็นต้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับการเตรียมความรู้เรื่อง community MT, Health informatics, Data mining และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เพิ่มใน มคอ.1 เทคนิคการแพทย์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th