หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   1 5- 2559    ถึงวันที่   6- 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 และ การประชุมวิชาการประจำปีการประชุมวิชาการนานาช
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการที่เน้นความรู้ทางด้านคลินิกของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เช่น -Lab management: TQA Framework for Leaders, Managers and Staff - Pearls and pitfalls of blood smear examination - Pitfalls in microbiological detection, identification and susceptibility testing -Cross matching: problems and monitorin - Role of Medical Technologist in Health System - Method verification and validation การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น -เทคนิคการแตรวจทางไวรัสวิทยา - POCT - Flowcytometry การพัฒนาการบริการด้านห้องปฏิบัติการเช่น - การใช้ภาษาอังกฤษ - One health: harmony of health system และการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - การเรียนการสอน - งานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การเรียนการสอน - งานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th