หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   4- 2559    ถึงวันที่   5- 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  รพ. ตรัง รพ. กระบี่ และ รพ. วชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ให้การบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบทุกแขนงทางเทคนิการแพทย์ นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิกจากสถานการณ์จริงครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การปรับปรุงแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th