หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิชาต  อธิไภริน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   04 มิ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th Current Drug Development International Conference 2016
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Current Drug Development  International Conference 2016 หรือ CDD2016 เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อเรื่อง "Drugs used in aging-associated disease" โดยเป็นความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Universiti Malaysia Pahang ในการจัดงานประชุม โดยเนื้อหาในการประชุมมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อทางเภสัชกรรมต่างๆที่ทันสมัย เช่น การพัฒนาระบบการนำส่งในรูปแบบ aerosol เข้าสู่สมองเพื่อช่วยในการรักษาโรค Alzheimer การศึกษาทางคลินิคในการใช้สมุนไพรไทยในการรักษา chronic disease อย่างโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน การวิจัยสมุนไพรไทยอย่างกระชายดำและว่านอึ่งในการรักษาโรคหย่อนสรรถภาพทางเพศในผู้ชาย การทำมาตรฐานสมุนไพรในลักษณะของ crude extract การออกแบบและการประยุกต์ใช้ nanoparticle ในการนำส่งยา เป็นต้น นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ oral และ poster presentation ของคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาปริญญาตรี และการออกแสดงผลิตภัณฑ์ของชา สมุนไพร และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ต่างๆ เพื่อทำให้เห็นมุมมองการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนใจ และการพูดคุยเพื่อพัฒนาความร่วมมือให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีความเข้มแข็งขึ้นและเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Poster presentation ในหัวช้อ Function consequences of BARD1 missense mutations on ubiquitinatin ligase activity โดยได้ข้อแนะนำเพิ่มเติมให้ลองศึกษา Structure modelling ของการผ่าเหล่าที่ไม่ได้มีผลทำให้เกิดการสูญเสียการทำหน้าที่เพิ่มเติมด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th