หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   55 749    ถึงวันที่   55 749
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส.เภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา โรงพยาบาลเขาชัยสน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้มีการเข้านิเทศนักศึกษา ปี6 ที่มีการฝึกงานปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยในการเข้านิเทศดังกล่าว ได้เจอกันนักศึกษา และเภสัชกรที่ดูแลซึ่ง ในรูปแบบการฝึกงานของโรงพยาบาลเขาชัยสนในงานด้านปฐมภูมิจะเน้นการทำงานแบบ เภสัชกรครอบครัว นั้นหมายถึง การที่จะดูผู้ป่วยต้องดุผู้ป่วยทั้งครอบครัว นอกจากนี้แล้ว ไม่ใช่มีเฉพาะการเยี่ยมบ้าน งานดูแลผู้ป่วยก็สามารถดูแลผู้ป่วยที่อยู่ใน รพ.ได้เช่นกัน อีกทั้งยังมีการสอดแทรกความรู้ต้างๆ ให้กับนักศึกษาโดยที่นีกศึกษาไม่รู้ตัวซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการฝึกงานเยี่ยมบ้านที่จะนำมาใช้ในการสอนนักศึกษา และการปฏิบัติงานจริง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้าน และพัฒนาการทำงานประจำโดยเฉพาะการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th