หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   31 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

Transformative learning/Interprofessional Education/หลักสูตรด้าน Patient safety และ Rational drug use /Outcome-based learning และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์ศึกษาและทิศทางของเภสัชศาสตร์ศึกษาในอนาคต

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  Transformative learning/Interprofessional Education/หลักสูตรด้าน Patient safety และ Rational drug use /Outcome-based learning และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-Transformative learning

-Outcome-based learningพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th